DELČ 800 Č. 26


Strojná dieselelektrická čistička DELČ 800 č. 26 vyrobená v roku 1984 podnikom MTH Praha, závod Hradec Králové je traťový stroj slúžiaci na plnoprofilové čistenie štrkového lôžka pri súvislom prepracovaní, opravách a obnovách koľají.

Počiatky strojného čistenia na tratiach bývalých ČSD spadajú do obdobia po 2. svetovej vojne, konkrétne do roku 1947, kedy boli zo Švajčiarska dovezené čističky Scheuchzer. V 50. rokoch sa síce aj v Československu vyvíjal prototyp čističky, ale vývoj bol zastavený, keďže ČSD sa rozhodli dovážať traťové stroje zo ZSSR. Čističky z produkcie ZSSR typu Dragavcev dovezené začiatkom 60. rokov sa však na našich tratiach neosvedčili pre ich energetickú náročnosť, rozmery, nevhodný spôsob ukladania odpadového materiálu a pod. Prvou čističkou československej výroby sa tak stal typ SČ 100, prototyp bol vyrobený v roku 1965. Išlo o stroj bez vlastného pohonu, pričom pohyb pri práci zabezpečoval lanový navijak. Dieselelektrická centrála, ktorá sa do strojov montovala slúžila len na pohon pracovných orgánov. Od roku 1968 sa vyrábal výkonnejší typ SČ 200, avšak stále bez pohonu podvozkov. Z tohto typu boli odvodené čističky SČP 200, ktoré ako prvé mali vlastný pohon pojazdu. Čističky SČ 100, SČ 200 a SČP 200 ani napriek dobrým vlastnostiam nestíhali vtedajším nárokom prevádzky, a tak bol v roku 1973 podniku MTH Praha zadný vývoj nového stroja s podstatne vyššími parametrami. Zo zadaných požiadaviek bolo jasné, že bude treba zvoliť úplne novú koncepciu. Nový typ s označením DELČ 800 sa mal od jestvujúcich čističiek líšiť nielen vyšším výkonom, ale mal vykonávať aj niektoré nové úkony, ktoré sa dovtedy robili mimo stroj(pridvihovanie a odsun koľaje), mal mať lepšie jazdné vlastnosti, zníženú hlučnosť, ale aj vysokú úroveň estetického riešenia. Pri vývoji sa najväčšia pozornosť venovala spôsobu ťaženia štrku, jeho čisteniu a rozmiestneniu pracovných orgánov. Ako najvhodnejší spôsob ťaženia štrku bolo zvolené ťaženie pomocou nekonečnej hrabacej reťaze. Pri voľbe spôsobu čistenia bolo jasné, že pri požadovanom čistiacom výkone by vibračné sitá zvýšili hmotnosť stroja nad únosnú mieru. Preto bol zvolený odstredivý princíp čistenia pomocou rotačného sita, aj keď aplikácia princípu znamenala len odstredivé oddeľovanie nečistôt. Usporiadaním pracovných orgánov sa podarilo dosiahnuť najjednoduchšiu a najkratšiu možná cesta štrku a odpadu strojom. Výroba prototypu v Hradci Králové bola ukončená koncom roka 1974 a v roku 1975 prebehli na stroji skúšky. Následne bola vyrobená overovacia séria. Spolu bolo do roku 1988 vyrobených 38 strojov, z ktorých 4 boli dodané do NDR a ostatných 34 bolo rozdelených medzi československé traťové strojové stanice, pričom jeden stroj bol upravený na rozchod 1520 mm. V praxi sa však čistenie pomocou rotačného sita moc neosvedčilo, najmä pri mokrom a silne zabahnenom lôžku nebolo možné dosiahnuť požadované výsledky. Ani podnik MTH pri vývoji ďalších strojov už nepoužil odstredivý spôsob čistenia a vrátil sa k osvedčeným vibračným sitám. Posledné bežné nasadenie čističiek DELČ 800 sa datuje na prelom 20. a 21. storočia. V súčasnosti existujú posledné dva stroje DELČ 800. Okrem č. 26 je to ešte č. 34 na širokom rozchode. Keďže sa jedná o jedinú plnoprofilovú čističku s rozchodom 1520 mm na Slovensku, ŽSR ju doteraz používajú pri údržbe a opravách zvršku.

Z konštrukčného hľadiska je čistička DELČ 800 štvornápravové koľajové vozidlo s vlastným pohonom pojazdu. Základ stroja tvorí rám mostovej konštrukcie v strednej časti vyklenutý. Na obidvoch koncoch je jazdná kabína s strojovňou, pričom v každej sa nachádza dieselelektrický agregát tvorený 12 valcovým vzduchom chladeným motorom Tatra 930.42 s výkonom 206 kW a hlavným generátorom, a ventilátory chladenia trakčných motorov. Za každou strojovňou sa v priestore rámu nachádza palivová nádrž s objemom 650 l. Pod prednou strojovňou sú umiestnené 4 sério-paralelne zapojené akumulátory s napätím 24 V a kapacitou 330 Ah. Hlavný rám spočíva pomocou plochých torní bez klzníc na dvoch dvojnápravových kývačkových podvozkoch. Tie sú rovnakej konštrukcie ako pri rušňoch radu T458.1 (dnes rad 721), avšak sú prispôsobené potrebám čističky. Každá náprava v podvozku má svoj vlastný tlapový trakčný motor TE 022 s výkonom 43 kW, ktorý cez dvojstupňovú prevodovku poháňa nápravu v prepravnom alebo pracovnom režime. Radenie jazdného režimu je pneumatické s mechanickým istením polohy. V strednej vyklenutej časti rámu sa nachádzajú pracovná kabína a pracovné orgány čističky. Pracovná kabína je zavesená pod hlavným rámom za prednou strojovňou. Skladá sa z dvoch častí – veľkej presklenej, kde sú ovládacie, kontrolné a meracie prvky pre pracovnú činnosť stroja a menšej, tzv. elektrokobky, kde je odpojovač batérií a registračný rýchlomer. Medzi týmito dvomi časťami sa nachádza hlavný rozvádzač. Pracovné orgány čističky tvoria: ťažiace ústrojenstvo, vibračná násypka, čistiace ústrojenstvo, rozprestieracie ústrojenstvo, šikmý a otočný dopravník s presypkou, kryt koľajníc s pluhom, zdvíhacie zariadenie a hydraulický agregát. Ťažiace ústrojenstvo tvorí nekonečná brázdiaca reťaz zložená z lopatiek s narušovacími tŕňmi a zo spojovacích článkov. Reťaz je vedená v žľaboch, ktoré sú pod podvalmi spojené hrabacou lištou. Poloha žľabov, a tým aj hĺbka záberu, ktorá je v rozmedzí 300 – 850 mm, je ovládaná pomocou zvislých a priečnych hydraulických valcov. Žľaby sú v hornej časti kĺbovo pripevnené na kyvný rám. Na kyvnom ráme sa nachádza aj reťazová prevodovka s dvomi elektromotormi po 100 kW, ktorými je poháňaná hrabacia reťaz. Rýchlosť reťaze je 2,6 ms-1 Štrk vyťažený hrabacou reťazou vstupuje do rotačného triediča cez dve vibračné násypky, ktoré zlepšujú a usmerňujú vstup štrku do triediča. Čistiace ústrojenstvo – rotačný triedič tvorí skriňa čističa, rotačné sito, náhon sita a napínacie zariadenie. Znečistený štrk vstupuje do triediča na spodnú vetvu sita, ktoré sa pohybuje rýchlosťou 4 – 8 ms-1. Značným urýchlením a nárazmi sa oddelia nečistoty od vlastného kameniva. Štrk a oddelené nečistoty potom putujú k odstreďovaciemu oblúku, kde sú nečistoty vrhané na šikmý dopravník. Očistený štrk putuje k podpernému kolesu, pri ktorom odpadáva na štít a následne na rozdeľovací hrebeň, ktorý umožňuje rozdelenie vyčisteného štrku na obidve strany k rozprestieraciemu zariadeniu. Rotačné sito tvoria dve galove reťaze vzdialené 750 mm a spojené vodorovnými tyčami, ktoré sú navzájom prepletené drôtom. Pohon rotačného sita zabezpečujú dva elektromotory, každý s výkonom 40 kW. Tie poháňajú prostredníctvom prevodoviek hnacie reťazové kolesá v hornej časti triediča. Rotačné sito je napínané pomocou napínacích kladiek, pričom napínaciu silu tvoria hydraulické valce pôsobiace prostredníctvom pákovia na kladky. Konštrukčný výkon triediča je 800 m3 prečisteného štrku za hodinu, menovitý 600 m3h-1. Rozprestieracie zariadenie nadväzuje na rozdeľovací hrebeň triediča a je zavesené na skrini triediča. Zariadenie tvoria usmerňovací sklz, dopravníček a rozdeľovacia klapka. Prečistený štrk možno zariadením vracať buď blízko za miesto ťaženia alebo pred zadný podvozok. Rozdelením štrku je možné ovplyvniť niveletu koľaje po čistení.

Nečistoty oddelené triedičom sú vrhané na šikmý dopravník so šírkou pásu 800 mm. Na ten nadväzuje podobný otočný dopravník, ktorým sa dopravuje odpad buď mimo trať, alebo na vozne pred alebo vedľa čističky. Otáča sa v rozmedzí 0 – 270° od pozdĺžnej osi stroja a otáčavý pohyb je odvodený od agregátu z hydraulickej ruky, teda hrebeňovou tyčou s ozubeným kolesom. V prípade potreby je možné otočný dopravník otáčať aj ručne. Medzi pracovnou kabínou a miestom ťaženia sa nachádza zdvíhacie zariadenie. Slúži na prizdvihnutie koľajového poľa pri čistení v rozmedzí 0 – 150 mm a k prípadnému bočnému posuvu ± 250 mm. Zariadenie tvoria dve nezávislé zdvíhadlá. Každé zdvíhadlo tvorí rameno zdvíhadla umožňujúce nakláňanie v priečnom smere, vahadlo zdvíhadla umožňujúce prechádzanie stykov a zriaďovacie ústrojenstvo, ktoré umožňuje správne funkčné pohyby zdvíhacieho zariadenia. Zdrojom tlakového oleja pre hydraulické obvody stroja je hydraulický agregát. Ten je umiestnený v hornej časti rámu stroja a skladá sa z elektromotora, dvojitého zubového čerpadla a olejovej nádrže.

Čistička DELČ 800 má celkovú dĺžku cez nárazníky 24,3 m, rázvor 17 m, hmotnosť 83,25 t. Je vybavený priebežnou, priamočinnou a ručnou brzdou. Maximálna rýchlosť vlastnou silou je 70 kmh-1, vo vlaku 80 kmh-1, pracovná rýchlosť je 50 – 500 mh-1.

Strojná čistička DELČ 800 č. 26 bola vyrobená v roku 1984 v Hradci Králové ako stá čistička z MTH pre ČSD. Jej cena bola stanovená na 3 602 000,- Kčs. Technicko-bezpečnostnú skúšku vykonala 28. marca 1985 na vlečke elektrárne Opatovice, pričom bola dosiahnutá rýchlosť 75 kmh-1. Dodaná bola k TSS Bratislava, kde slúžila spolu so strojmi č. 9, 14, 17 a 22. Neskôr bola prenajatá súkromnej spoločnosti TSS Bratislava, a.s. Po ukončení prenájmu bola čistička vrátená ŽSR. ŽSR ju spolu s ďalšími čističkami DELČ 800 následne zrušili a nechali zlikvidovať. Stroj č. 26 sa však podarilo zachrániť pred likvidáciou odpredaním ako šrotu Trnavskej stavebnej spoločnosti, a.s., ktorá plne funkčný stroj občas využívala pri posune vo svojich areáloch. Od roku 2009 sa MDC snažilo o získanie tohto unikátneho stroja do svojich zbierok, čo sa aj podarilo v prvých mesiacoch roka 2010 vďaka významnej podpore Trnavskej stavebnej spoločnosti, a.s. Po nevyhnutných opravách, výmene poškodeného trakčného motoru, doplnení chýbajúcich častí a po obnove vzhľadu by sa mohlo jednať o prevádzkyschopný a plne funkčný exponát odvetvia traťovej mechanizácie.