Založenie Klubu železničnej nostalgie Bratislava východ


Na základe spoločných záujmov a za účelom dosiahnutia spoločných cieľov v oblasti železničného múzejníctva sa v roku 2009 rozhodla skupinka dobrovoľníkov založiť občianske združenie, ktoré bude svojou troškou prispievať k zachovaniu a reštaurovaniu historických železničných vozidiel a zariadení. Títo dobrovoľníci sa na zakladajúcej členskej schôdzi dňa 12. augusta 2009 dohodli na základných princípoch fungovania klubu, ktoré boli ukotvené v stanovách klubu. Za predsedu klubu bol zvolený Peter Kallo. Následne bol klub dňa 14. septembra 2009 zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Týmto počinom vzniklo na Slovensku ďalšie občianske združenie, ktorému nie je ľahostajný osud vyradených železničných vozidiel a zariadení.